Lindholmen

Naturreservatet är på cirka 4 hektar och ligger strax öster om Norrtälje stad.

Reservatet bildades i syfte att gynna ekarna och de naturvärden som är knutna till eken som art och ekbacken som naturtyp.

Området är en berg- och moränkulle bevuxen med lövträd, där de dominerande trädslagen är ek, asp och hassel. Lindholmens rika flora och rika fågelliv lockar till sig många besökare.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!